Definició de RSC

Definició de Responsabilitat Social Corporativa segons els principals organismes i experts

Hi ha moltes definicions de responsabilitat social empresarial, recollim en aquest observatori les més rellevants i acceptades tant nacional com internacionalment, de mà de les institucions especialistes en RSC

Tot i que el terme Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és el més acceptat internacionalment -per ser a les grans corporacions a les quals s'exigeix major responsabilitat donat el volum de recursos que empren i l'impacte que tenen les seves decisions en el desenvolupament del planeta - nosaltres utilitzarem indistintament en aquest observatori els termes RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i RSE (Responsabilitat Social Empresarial).

A dia d'avui no existeix un concepte universal consensuat de Responsabilitat Social Corporativa ja que la RSC ha estat definida des de molts i molt diferents àmbits, però sempre trobarem una base comuna a tots ells. Una primera aproximació la vam aconseguir a partir del seu propi nom:

RSC fa referència a la responsabilitat que tenen les empreses amb la societat, més enllà de les seves obligacions jurídiques

Segons la Comissió Europea, es tracta literalment de "la responsabilitat de les empreses pels seus impactes en la societat". Aquesta definició ha evolucionat en els últims anys. Fins aquest moment, potser la definició més acceptada de Responsabilitat Social era la que apareixia a la publicació "Llibre verd per al foment d'un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses (2001)", on aquest organisme europeu defineix la Responsabilitat Social de l'Empresa com: "la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i en les seves relacions amb els seus interlocutors."

La Guía ISO 26000 publicada per la ISO -International Organization for Standardization- que és l'organisme encarregat d'establir les línies en matèria de Responsabilitat Social, defineix la RS com: "la responsabilitat d'una organització pels impactes de les seves decisions i activitats a la societat i al medi ambient, mitjançant un comportament ètic i transparent que:

    • Contribueix al desenvolupament sostenible, inclosa la salut i el benestar social.
    • Té en compte les expectatives dels grups d'interès.
    • Actua d'acord les lleis aplicables i les normes internacionals de comportament.
    • Es troba integrada en tota l'organització, i es posa en pràctica en les seves relacions."

La Generalitat de Cataluña defineix la responsabilitat social de les empreses com: "la integració voluntària de preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials, en els processos productius i en les relacions amb els grups d'interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes, etc. ... Ser socialment responsable no només significa complir plenament amb les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà, invertint en el capital humà i en les relacions que operen amb l'entorn i amb la societat ".

The Center for Corporate Citizenship at Boston College identifica RSC amb "ciutadania corporativa", definint-la com la manera en què l'empresa integra valors socials bàsics en les seves pràctiques comercials, operacions i polítiques quotidianes. Segons el Banc Mundial, la ciutadania corporativa es basa en el reconeixement que les empreses tenen drets i responsabilitats que van més enllà de la maximització dels guanys en el curt termini. El terme és el preferit per referir-se a la RSE a Estats Units.

Segons el Foro d'experts en RSC del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales "la Responsabilidad Social de l'Empresa és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la integració voluntària en el seu govern i gestió, en la seva estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, mediambientals i de respecte dels drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparent amb els seus grups d'interès, així de les conseqüències i els impactes que deriven de les seves accions ".

Forética defineix l'RSE com el fenomen voluntari que busca conciliar el creixement i la competitivitat, integrant al mateix temps el compromís amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient.

Segons l'AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas) la Responsabilitat Social Empresarial és el: "conjunt d'obligacions i compromisos legals i ètics, nacionals i internacionals amb els grups d'interès, que es deriven dels impactes que l'existència, activitat i operació de les organitzacions produeixen en l'àmbit social, laboral, mediambiental i dels drets humans ".

Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social: "La RSE és una forma de gestió que es defineix per la relació ètica de l'empresa amb tots els públics amb els quals ella es relaciona i per l'establiment de metes empresarials compatibles amb el desenvolupament sostenible de la societat; preservant recursos ambientals i culturals per a les generacions futures, respectant la diversitat i promovent la reducció de les desigualtats socials ".

L'organització sense ànim de lucre BSR, Business for Social Responsibility defineix l'RSE com "l'administració d'un negoci de manera que compleixi o sobrepassi les expectatives ètiques, legals, comercials i públiques que té la societat enfront d'una empresa".

La Responsabilitat social corporativa, un compromís voluntari amb la societat

La responsabilitat social empresarial té una sèrie de característiques comunes a totes les organitzacions en què s'implanta,... Llegir més

Els orígens de la Responsabilitat Social Corporativa, des dels anys 50 fins ara

L'RSE no és una cosa nova en la història de la humanitat, però en els últims anys ha pres una altra forma i un dinamisme excepcional

La responsabilitat Social Corporativa incorpora conceptes com sostenibilitat, filantropia o acció social

Per ajudar a classificar què és i què no és RSC, definirem els termes filantropia, acció social, inversió socialment responsable i... Llegir més

Les empreses que incorporen la filosofia de la RSE prenen avantatge

La Responsabilitat Social Corporativa aplicada dins de l'empresa. Vegem quines condicions ha de complir una empresa per considerar-se... Llegir més

L'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els ODS aprovats per l'ONU, un repte inedulible en la política de Responsabilitat Social Corporativa de les nostres empreses.