Recurs Educatiu | Mortalitat Infantil

Documentació sobre la Mortalitat Infantil, ODM 4: reflexió sobre les causes i les estrategies per reduir-les

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El document sobre l'ODM 4, "Reduir la mortalitat infantil", preten fer una breu radiografia d'aquest greu problema, dons "cada hora moren més de 1.000 menors de cinc anys per diferents causes".

La majoria moren a causa de 6 trastorns: diarrea, paludisme, pneumònia, infeccions neonatals, part prematur o manca d'oxigen en néixer. Altres morts són per SIDA, xarampió i tètanus. La desnutrició (de la mare i del nen), la manca d'aigua potable i sanejament contribueixen a la meitat de totes aquestes morts infantils.

Aquestes morts estan molt localitzades en els països més empobrits de la Terra, de manera que en només 10 països de baix desenvolupament humà es produeixen la majoria de les morts infantils.

Amb aquesta activitat del link es complementa aquest document: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-primaria/educacio-valors-39

Objectiu 4:

"Reduir la Mortalitat Infantil"

"Cada hora moren més de 1.000 menors de cinc anys per diferents causes, cada minut moren 9 nens per causes associades a la desnutrició".

El problema és tan seriós i afecta tan profundament al desenvolupament dels pobles que,quan l'any 2000, les Nacions Unides van aprovar els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil ·lenni, van dedicar un d'ells, el quart, a aquest problema, plantejant com a meta reduir les xifres de mortalitat infantil en dues terceres parts abans del 2015.

Els nens i nenes tenen drets que han de ser garantits amb preferència davant altres opcions. La seva supervivència, protecció, creixement i desenvolupament amb bona salut i una nutrició adequada són les bases fonamentals del seu desenvolupament personal.

En la mesura que aconseguim reduir els nivells de pobresa, analfabetisme, malaltia i desnutrició, podem establir les bases per reduir moltes de les causes que provoquen la mortalitat infantil.

Les intervencions que es facin en aquestes primeres etapes són decisives, no només per a la supervivència dels infants sinó per al seu creixement i desenvolupament futurs.

En l'actualitat, segons UNICEF, "al voltant de 29.000 infants menors de 5 anys moren cada dia",per causes que es podrien evitar fàcilment.

La majoria moren a causa de 6 trastorns: diarrea, paludisme, pneumònia, infeccions neonatals,part prematur o manca d'oxigen en néixer. Altres morts són per SIDA, xarampió i tètanus. La desnutrició (de la mare i del nen), la manca d'aigua potable i sanejament contribueixen a la meitat de totes aquestes morts infantils.

Aquestes morts estan molt localitzades en els països més empobrits de la Terra, de manera que en només 10 països de baix desenvolupament humà es produeixen la majoria de les morts infantils.

Tot i això, hi ha motius per a l'optimisme. Segons l'Informe Objectius de Desenvolupament del Mil · lenni 2009, el nombre de morts de nens i nenes menors de cinc anys ha disminuït a un ritme constant en tot el món. El 2007, la taxa de mortalitat de menors de cinc anys s'ha reduït respecte a la xifra de 1990 (La taxa es mesura en morts per cada 1.000 nascuts vius: de 93 per miler, a 67 per miler).

Per què emmalalteixen i moren els nens i nenes?

Gran part de la mortalitat infantil té lloc en les primeres 4 setmanes de vida. El nen/a que supera el primer mes té més probabilitat de sobreviure. Cap de les causes es produeix com una cosa aïllada, perquè totes estan relacionades entre si.

• La fam i la malnutrició

Gran part de les morts infantils al món són atribuïbles a la malnutrició ja que en les regions en desenvolupament, gairebé un de cada quatre infants, pateix insuficiència de pes en néixer (les dades recopilades abans de l'augment en els preus dels aliments, mostren que, en els països en desenvolupament, els nens procedents de les llars més pobres tenen dues vegades més probabilitat de tenir insuficiència de pes que els nens de les llars amb més possibilitat s econòmiques i el mateix els passa als nens que viuen en zones rurals comparatis amb els dels d'àrees urbanes). La manca de recursos fa que les mares estiguin desnodrides abans i durant l'embaràs. Les conseqüències d'això poden ser fatals, ja que una nutrició adequada és vital pera la formació del sistema immunitari dels infants, per al seu desenvolupament motor i cognitiu, i té una influència crítica en les possibilitats de supervivència del nounat, el seu creixement , salut a llarg termini i desenvolupament psicosocial. Millorant la nutrició materna i infantil, s'aconseguiria reduir el nombre de morts infantils.

• Malalties prevenibles i curables no ateses

Algunes malalties tenen efectes molt intensos en la salut dels nens i nenes. Les principals són:

o VIH / sida

Al món hi ha 33 milions de persones que pateixen VIH la meitat de les quals són dones. Prop de 2,3 milions són menors de 15 anys, i per a finals de la dècada es calcula que el nombre d’infants orfes i vulnerables a causa de la SIDA arribarà als 25 milions.

A nivell global, les desigualtats entre home i dona segueixen influint negativament en la capacitat de la dona per prendre decisions i en el seu comportament davant situacions de risc,així mateix, la vulnerabilitat a la infecció amb el VIH, sovint, està fora del control individuald'una dona. Les nenes constitueixen un grup d'especial risc tant per la seva fisiologia com pel des equilibri en les relacions amb els nens i els homes. Això és doblement important, ja que les embarassades portadores tenen un 35% de probabilitats de transmetre al nadó. Els antiretrovirals poden evitar-ho, però, l'any 2006, aproximadament només el 20% de les embarassades rebien aquest tractament

o paludisme o malària

Segons l'OMS, l'any 2006 prop d'un milió de persones van morir per malària, un 80% eren infants menors de 5 anys. La malària és una malaltia que afecta més els pobres per causes coma ara la malnutrició congènita i la feblesa dels serveis de salut, de manera que els casos de mort es concentren principalment en els països de menor desenvolupament humà. Es un problema que pot ser contingut subministrant mosquiteres impregnades amb insecticida.

o Xarampió

La immunització rutinària contra el xarampió segueix augmentant. Des de l'any 2000 la cobertura s'ha incrementat constantment, arribant a un 82% dels nens i nenes del món el2007. Aquest progrés s'atribueix a la vacuna contra el xarampió, que costa menys d'un dòlar per unitat. És una de les iniciatives de salut més rendibles que existeixen actualment. Les campanyes d'immunització contra el xarampió tenen l'avantatge addicional de per metre prestar altres serveis de salut alhora, com la distribució de mosquiteres tractades amb insecticida i medicaments antiparasitaris.

o Tuberculosi

El nombre de casos ha augmentat considerablement durant els últims anys, fins i tot entre la població infantil. La infecció es produeix per la inhalació de gotetes respiratòries contaminades(tos, esternuts) procedents de persones amb secrecions respiratòries infectades, generalment pertanyents al seu entorn familiar.

o Infeccions, falta d'higiene i diarrea

La taxa de mortalitat en menors de 5 anys està lligada a un conjunt de factors com ara manca d'immunització, difícil accés a aigua potable, a serveis de salut, infeccions i falta d'higiene.

o Les fonts d'aigua en mal estat i l'escassa higiene són font d'infeccions greus i de diarrees, que cada any es cobren la vida de 1,8 milions de menors de cinc anys.

o La diarrea comporta deshidratació. La pèrdua d'aigua i sals en l'organisme dels infants,lactants i nadons, provoca gastroenteritis, que es manifesta en vòmits, diarrees i febres altes. A més, una part important de les morts neonatals es deu a infeccions greus durant el part, é simprescindible l'asèpsia en el part i en tot l'ambient que l'envolta per mantenir a ratlla les infeccions materno infantils.

o Manca de salut i preparació de la mare, del personal mèdic i de recursos sanitaris.

La mortalitat neonatal està molt vinculada a la salut de la mare. Millorant la salut i la nutrició maternes, evitem moltes causes subjacents de la mortalitat infantil, com els nens amb baix pes en néixer.

A més, l'educació de les mares és fonamental perquè elles siguin capaces de cuidar saludablement als seus fills (diversos estudis han demostrat que cada any d'educació que reben les mares, suposa una reducció d'entre un 5 i un 10 per cent en la taxa de mortalitat de menors de cinc anys). I també, aquelles joves que van a l'escola solen casar-se més tard,normalment tenen menys embarassos o més espaiats, i, en la mesura de les seves possibilitats,es procuren atenció en el part.

Moltes morts infantils estan associades a parts ocorreguts a casa sense l'adequada atenció sanitària, que a més poden donar lloc a la mort de la mare (quan la mare mor en el part els infants tenen més probabilitats de morir abans de complir els dos anys).

La supervivència depèn d'actuacions durant l'embaràs, durant i després del part. És important la capacitació de personal qualificat, però és imprescindible treballar també en la conscienciació de la població rural, en la superació d'hàbits ancestrals i en l'aprenentatge decures preventives, tots els quals donen lloc a una major formació i preparació de cures neonatals bàsiques, però també, a estratègies integrades de salut materna a les pròpies comunitats i centres sanitaris.

o Quines estratègies són més eficaces per reduir la mortalitat infantil?

La majoria de les morts infantils són evitables amb mesures basades en accions eficaces,econòmiques i senzilles, tractant diversos objectius de manera simultània i interrelacionada: vacunes, antibiòtics, suplements nutricionals, mosquiteres tractades amb insecticida, lactància materna i atenció familiar. Per exemple, l'ús del sèrum de rehidratació oral, o, si s'escau, un substitut fet amb aigua bullida llimona i sucre, pot evitar la mort d'un nen amb diarrea.