Recurs Educatiu | Educació Primària Universal

Documentació sobre l’Educació Primària Universal: reflexions i valors a transmetre

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Amb aquest document Mans Unides preten reflexionar sobre l’Educació Primària Universal, explicant el per què és una de les fites més importants que existeixen per a la dignitat humana i transmitint els valors que a més creu que s’han d’inculcar.

La documentació sobre el Objectiu del Mil.leni número 2, “Assolir l’Eduació Primària Universal”, de Mans Unides porta com a lema de fons en els nostres materials el “aprendre per participar en la vida”.

Mans Unides creu que a través de l'educació podem formar part activa de la societat, obrint la nostra vida a tota una sèrie de possibilitats; “l'educació brinda opcions als éssers humans quant al tipus de vida que desitgen portar; els permet, així mateix, expressar-se amb confiança en les seves relacions personals, en la comunitat i en el treball”.

L'educació és el veritable motor del desenvolupament humà, sense ella no hi ha una base adequada per generar un desenvolupament humà sostenible.

Un tema unit a aquest i de gran importància és la necessitat de potenciar l'educació de les nenes. En la majoria dels països empobrits, aquestes continuen sent, per raons diverses, les grans marginades a l'hora d'anar a escola.

A Masn Unides plantegem treballar tres valors en els quals els nostres alumnes es podrien identificar en el seu procés d'aprenentatge, d'educar-se i d'estar oberts a tot el que els envolta: la responsabilitat, la constancia i l'esforç.

Tot/a mestre/a (com tot pare o mare) és educador/a en valors, ja que en tot moment estem sent un model de referència per als més joves.

Avui en dia es fan clarament visibles com a models personatges en què estan molt presents la cultura de l'èxit personal unida al triomf i als diners. En aquests materials, a través de diverses històries, presentarem uns models distints, uns personatges diferents caracteritzats per uns altres valors.