Recurs Educatiu Secundària | Relacions Nord-Sud

Activitat per a Secundària "La tecnologia és important"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Amb l'activitat per a Secundària "La tecnologia és important" es preten destacar la importància dels avenços tecnològics en determinades facetes de la nostra vida.

Aquest recurs també busca analitzar la millora que representa en les nostres vides el desenvolupament dels sistemes de comunicació i ser conscients del què pot significar no disposar de tots aquests avenços.

LA TECNOLOGIA ÉS IMPORTANT

Amb aquesta activitat pretenem

Comprovar la importància dels avenços tecnològics en determinades facetes de lanostra vida. Analitzar la millora que representa en les nostres vides el desenvolupament dels sistemes de comunicació. Ser conscients del que pot significar no disposar de tots aquests avenços.

Ens basem en…

Aquesta activitat treballarà una de les metes de l'Objectiu de Desenvolupamentdel Mil·lenni (ODM) n.8, “Fomentar una Aliança Mundial per al Desenvolupament”:

 En cooperació amb el sector privat, donar accés als beneficis de les novestecnologies, en particular els de la tecnologia de la informació i les comunicacions.

Durarà

L’activitat està

pensada per

realitzar-se en una

sessió.

Necessitarem

Instruccions per als grups

Text amb el missatge (per lliurar-lo als grups)

Consideracions prèvies per a l’educador/a

Demaneu als membres de cada grup que es col·loquin en filera segons el següent esquema, tenint en compte que els del Grup 1 han d'estar darrere dels altres dos perquè aquests no els vegin, ja que cada grup seguirà unes pautes diferents al'hora de transmetre el missatge i les del Grup 1 són les més beneficioses.

Quan demaneu a les persones que ocupen el lloc A que surtin fora per conèixer el missatge que s’ha de transmetre, procureu que no es vegin entre elles, ja que, mentre la del grup 3 ha de memoritzar-lo, la del 2 pot prendre’n nota i a la de l’1 se li lliura una còpia amb el missatge.

1a fase: comunicació

 Dividiu la classe en tres grups, procurant que tots tinguin un nombre similar de membres.

 Expliqueu les instruccions als grups:

El més important és que ningú no pot parlar en veu alta per comentar coses referents a l'activitat.

Expliqueu que tots els grups tenen un text igual, i han de passar aquest missatge en el menor temps possible, des de la persona que ocupa el lloc A en la cadena fins a la que ocupa el lloc B, a través de les persones que hi ha al mig, que són baules intermèdies de la cadena.

 El/la professor/a reparteix els fulls amb instruccions a cada grupper separat i dóna les explicacions necessàries.

 Demaneu als que ocupen la primera posició (A) que surtin fora del’aula per llegir el missatge. Quan estiguin preparats, que tornin aclasse.

 Quan tots els grups han passat els seus missatges, les persones de l'última posició (B) llegeixen el text que han escrit en rebre el missatge, començant pel grup 3 (el més desafavorit) i acabant pel grup 1 (el més afavorit).

2a fase: reflexió

 Poseu en comú els missatges finals de cadascun dels grups. Quin d'ells ho ha fet millor i en menys temps?

 Quines dificultats us heu trobat en cadascun dels grups?

 A continuació, les persones que ocupaven el lloc A llegeixen les instruccions que tenia el seu grup perquè siguin conegudes per la resta dels grups.

 Entenem ara el perquè de les diferències en els resultats?

 Us sembla just que no tinguéssiu tots les mateixes condicions?

 Aquesta situació, s'ha reflectit en els resultats finals?

 Compareu les diferències que s'han donat i analitzeu el que els iles alumnes consideren que representen els tres grups, enreferència a les possibilitats “tecnològiques” de cadascun d'ells.

 Reflexioneu amb els nois i noies sobre la manera que la tecnologiapot ajudar a la comunicació entre les persones:

 Les innovacions tecnològiques, poden fer avançar el desenvolupament humà? Quins exemples se'ns ocorren?

 És sempre possible accedir a la tecnologia? Quines condicions es necessiten?

ANNEX

Instruccions Grup 1:

Perquè el missatge d'A arribi fins a B, passeu-vos el paper amb el missatge directament dels uns als altres fins que arribi a la persona que ocupa el llocB.

Instruccions Grup 2:

Quatre persones tindreu paper i llapis per prendre notes.

Una serà la que ocupi el lloc A i una altra la que ocupi el lloc B.

Les altres dues persones amb paper i llapis estaran col·locades en lesposicions intermèdies de la cadena i, segons el nombre de persones que sigueu, es col·locaran de la manera que considereu més útil per transmetre millor el missatge.

Tanmateix, no podeu passar-vos cap full escrit i heu d'evitar que esvegi el que hi ha escrit a cap d’ells mentre transmeteu el missatge. La restade baules o persones intermèdies del grup transmetreu la informació oralment, però podeu aclarir dubtes amb la persona que us passa lainformació tantes vegades com ho necessiteu.

Al final, la persona que ocupa el lloc B apuntarà el missatge que li ha arribat.

Instruccions Grup 3:

Perquè el missatge d'A arribi fins a B, us heu de transmetre la informació acau d’orella dels uns als altres fins que arribi al final de la cadena.No podeu demanar cap aclariment a qui us ho transmet, ni que us repeteixiel missatge.

Al final, la persona que ocupa el lloc B, l’única que té paper i llapis,apuntarà el missatge que ha rebut Missatge.

L'any 1967, un reporter del Diari matiner que viatjava pel Sàhara va arribara Shebika, un poblat tunisià perdut en el més profund del desert. Malgrat elseu aïllament, la modernitat havia arribat a Shebika gràcies al transistor ials emigrants que tornaven per les vacances.

El reporter es va sorprendre al comprovar que el poble havia adquirit com a“objectes sagrats” de la modernitat el bolígraf i el rellotge; el primer, com asímbol de la cultura i de la facilitat en la seva transmissió, i el segon, com asímbol del domini del temps.