Recurs Educatiu Secundària | Relacions Nord-Sud

Activitat sobre Relacions Nord-Sud: "Detectiu d'Històries”

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
"Detectiu d'Històries” és una activitat que preten sensibilitzar els nois i noies de secundària sobre la situació de milions de persones que es veuen obligades a abandonar els seus països per protegir la seva vida per motius polítics, de raça o religió.DETECTIU D’HISTÒRIES: ELS INVISIBLES

Amb aquesta activitat pretenem
Sensibilitzar els nois i noies sobre la situació de milions de persones que es veuen obligades a abandonar els seus països per protegir la seva vida per motius
polítics, de raça o religió.

Ens basem en…
El compromís, que el diccionari defineix com “la paraula donada”. Una  societat en la qual la gent no és capaç de contreure compromisos, de complir amb “la paraula donada”, és una societat fragmentada, insolidària, i així és difícil construir un projecte comú que ens doni sentit com a societat, ja que el compromís neix de la resposta que hem de donar al problema de les desigualtats, els desajustaments, les injustícies, etc., provocats per allò que cadascun ha de fer com a ésser social i no fa. Aquest compromís necessita concreció; una societat ben preparada necessitarà individus compromesos amb les seves responsabilitats. Nosaltres
podem fixar el compromís en l'acostament a algú que sigui víctima de la desigualtat o de la injustícia allà on es trobi per oferir-li un servei concret. El nostre compromís serà el seu motiu d'esperança.
Per comprometre'ns hem de tenir conviccions pròpies a partir de les quals obrar “el compromís”. Això ens permet relacionar el sistema de creences de cadascú
amb l'actuació externa. És un valor instrumental molt adequat, en tant que és un vehicle de resposta i afecta les accions humanes, especialment davant les
necessitats de les altres persones. El compromís davant les necessitats de les persones té molts noms:
- Solidaritat: donar del que ens fa falta per compartir-ho amb qui passa algun tipus de necessitat.
- Comprensió i comunicació davant les situacions i vivències d'aquells que no pensen ni actuen com jo, ni són com jo.
- Coherència, que és la capacitat de viure i actuar d'acord amb les pròpies conviccions i que suposa estar disposats a acceptar un determinat nivell de sacrifici personal i de renúncia per adaptar-se a les  circumstàncies, a les persones o al grup. Som una Agència de Detectius i ens han encarregat analitzar els personatges que apareixen en la història “Els invisibles”. Tot bon detectiu ha de seguir una sèrie de fases per investigar un cas:

1a fase: el context del cas
És important conèixer en profunditat el context del cas que
estem treballant:
- Dividiu la classe en quatre grups. A cada grup se li lliura una de les activitats de l'Annex: el medi físic, la història del país, la situació actual i les paraules clau.
- L'educador/a organitzarà el treball d'aquesta fase com cregui convenient, i es dedicarà una sessió a l’exposició que cada grup farà a la resta de la classe sobre els resultats de la seva investigació.

2a fase: lectura de la història
- Lliureu a cada grup una còpia de la història “Els invisibles” a fi que a llegeixin.

3a fase: analitzant la informació
- Tot bon detectiu ha de tenir una sèrie de capacitats que li permetin acostar-se a les persones i estar-ne pendent. Podem posar en pràctica aquestes capacitats analitzant per grups la informació que apareix en la història:
- Ser un/a bon/a observador/a:
- Quins temes apareixen reflectits en la història?
- Quins personatges apareixen en la història?
- Creieu que Sang és un immigrant o un exiliat polític? Per què?
- Quin paper compleix el Centre de Formació i Col·locació per a Immigrants?
- Tenir intuïció per classificar les persones:
- Quins valors trobem en els personatges de la història?
- Què ressaltem de la figura de Sang?
- I de la figura del mestre Khun?
- Tenir una gran agudesa mental i lògica:
- Quines situacions injustes trobem en la història de Sang? Per què es produeixen?
- Quina és la resposta del mestre Khum davant el descobriment d'aquesta situació? Com la valoraries? Una vegada que tots els grups han treballat les preguntes, feu la posada en comú i reflexioneu en gran grup.

ANNEX

Grup 1
Els protagonistes d'aquest relat són refugiats birmans. Hem de conèixer el medi físic en el qual es desenvolupa la història. Els següents punts us poden ajudar a fer una presentació sobre el medi geogràfic de Myanmar/Birmània que explicareu als vostres companys i companyes:
- Localització geogràfica de Myanmar/Birmània.
- La capital i les ciutats més importants.
- Elements geogràfics destacables: rius principals, costes, muntanyes...
- Clima i paisatge natural: descripció dels elements físics naturals que existeixen en el país.

Grup 2
Els protagonistes d'aquest relat són refugiats birmans. Hauríem de
conèixer la història del país on es desenvolupa la història. Els
següents punts us poden ajudar a fer un petit resum sobre la història
de Myanmar/Birmània que explicareu als vostres companys i
companyes:
- Abans de l’arribada dels anglesos.
- La colonització anglesa.
- Independència.
- Les distintes ètnies i la seva problemàtica.

Grup 3
Els protagonistes d'aquest relat són refugiats birmans. Hauríem de conèixer el context social i polític actual del país on es desenvolupa la història. Els següents punts us poden ajudar a fer un petit resum que explicareu als vostres companys i companyes:
- Nombre d’habitants, percentatge de cada una de les ètnies.
- Religions que hi ha i percentatge de persones que les practiquen.
- Sistema polític.
- Idiomes.
- Problemes que enfronta el país.

Grup 4
Hi ha una sèrie de paraules clau que seran fonamentals a l'hora d'ajudar-te a resoldre aquest cas. Poden semblar-nos molt evidents, però hem de conèixer-les en profunditat per poder entendre i estudiar el cas. Esbrineu tot el que pugueu sobre elles:
- Immigrant
- Asil polític
- Llibertat
- Compromís
Esbrineu qui és Aung San Suu Kyi i analitzeu la següent frase:
"No és el poder que corromp, sinó la por. La por de perdre el poder corromp els que el tenen, i la por de l'abús del poder corromp els que viuen sota el seu jou."
Aung San Suu Kyi