Recurs Educatiu Secundaria / Relacions Nord-Sud

Poster sobre Relacions Nord-Sud: "Nivell de vida i salut"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Mostrar, d'una manera molt gràfica i visual, el percentatge real del PIB destinat a l'Ajuda Oficial per el Desenvolupament (AOD) per part de diferents països, entre ells Espanya, l'any 2013. El compromís de tots ells davant de l'ONU va ser del 0,7%.

En el poster es veu clarament com països com Espanya incompleixen el compromís davant de l'ONU del 0,7%.

CURSA SOLIDÀRIA

Amb aquesta activitat pretenem

Donar a conèixer el concepte d'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD).Reflexionar sobre la importància de compartir amb qui més ho necessita.

Ens basem en …

Què és l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD)?

És el flux de transferència de recursos, principalment financers, d'origen públic,lliurada directament o a través de les institucions multilaterals, a favor dels països en desenvolupament, sempre que es compleixin dues condicions:

 que tinguin per objectiu principal la promoció del desenvolupament econòmic i el benestar dels països receptors del Sud.

 que s'atorguin en termes financers d'una concessionalitat (es refereix a la part donada o gratuïta d'un crèdit) mínima del 35% i màxima del 50%.

El compromís del 0,7

Al maig del 1972, en el marc d'una conferència sobre comerç idesenvolupament, les Nacions Unides van adoptar l'objectiu de destinar el 0,7%del PIB dels països més enriquits a Ajuda Oficial al Desenvolupament per als països empobrits del Sud. Aquest compromís va néixer d'un informe encarregat pel Banc Mundial i publicat el 1969 amb el títol “El desenvolupament,empresa comuna”, la direcció del qual va anar a càrrec de l'economista i premi Nobel Lester Pearson. Segons el seu parer, l'objectiu de la cooperació aldesenvolup ament havia de ser “reduir les disparitats, suprimir les injustícies i ajudar els països més pobres a entrar, per la seva pròpia via, en l'època industrial i tecnològica, de manera que el món no es divideixi de manera cada cop més tallant en rics i pobres, privilegiats i menys privilegiats”.

Tot i que Espanya sempre ha ratificat aquest acord, mai no ha arribat acomplir-lo.

En aquests moments el nostre país travessa una profunda crisi. Això hauria deservir-nos:

D'una banda, per conscienciar-nos sobre la importància de cooperar i compartir al'hora de superar les dificultats.

De l’altra, per reflexionar sobre la consideració, per part dels governs, de la AODcom “un luxe” reservat per a temps de bonança, i no com un compromís ferm amb els països que pateixen una crisi permanent.

Durarà

L’activitat està pensada per

realitzarse en una sessió.

Necessitarem

Pòster “VIII Cursa per la Justícia” dels nostres materials impresos o enllaç a la web: http://www.educacion-manosunidas.org/

Consideracions prèvies per a l’educador/a

Encara que plantegem que l'activitat està pensada per realitzar-se en una sessió,això només es refereix a la part de presentació dels treballs de cada grup i a la posterior reflexió.

Lògicament, tot el treball d'investigació dels grups haurà de realitzar-seprèviament, i serà l’educador/a qui l’organitzi i estableixi els temps necessaris.

1ª fase: conèixer l’AOD

 Dividiu la classe en quatre grups.

 Expliqueu què és l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) i quines han de ser les condicions de concessió d'aquesta ajuda. Lliureu a dos dels grups la Fitxa A de l'Annex i als altres dos la Fitxa B. Deixeu un temps perquè busquin i completin la informació que se'ls demana. L’educador/a s’encarregarà d'organitzar aquest apart del treball grup al com cregui més convenient. Poseu en comú el que s’ha treballat a cada grup. Atès que l’1 i el 2hauran investigat la Fitxa A i el 3 i el 4 la Fitxa B, l’educador/a tractarà de repartir els diferents punts del contingut perquè els quatre grups puguin participar en l'exposició.

2ª fase: reflexió

 Coneixíeu el compromís de destinar el 0,7% del PIB a Ajuda Oficial al Desenvolupament?

 Us sembla una iniciativa justa?

 Considereu que hem de seguir aportant AOD malgrat les circumstàncies en les quals es troba actualment el nostre país? Perquè?

ANNEX

Fitxa A

Heu de buscar informació sobre el compromís de destinar el 0,7% del PIB a Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD). Un cop la tingueu, heu de redactar un informe. Per fer-ho podeu partir de les dades del pòster “VIII Cursa per la Justícia” i de les següents preguntes:

 Què significa el compromís del 0,7? Quan va sorgir?

 Quins països ho van acordar? Ho han complert?

 Quants diners significarien el 0,7% del PIB dels deu països més rics?

 Podeu esbrinar quines són les despeses en armament d'aquests deu països i comparar-les amb el que destinen a Ajuda Oficial al Desenvolupament?

Una vegada realitzat l'informe, expliqueu-lo a la resta de la classe. Si ens fixem en el pòster:

 Per què creieu que es diu Cursa per la Justícia?

 Penseu que és important animar el vostre país a participar-hi? Per què?

 Què us crida l’atenció del quadre de classificacions? Per què?

Fitxa B

Heu de buscar informació sobre el compromís d’Espanya de destinar el0,7% del PIB a Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD). Un cop la tingueu, heu de redactar un informe. Per fer-ho podeu partir de les dades del pòster “VIII Cursa per la Justícia” i dels següents suggeriments:

 Mireu quin percentatge del seu PIB destina Espanya a AOD. Calculeu quants diners suposa. Calculeu quants diners suposaria el 0,7%.

 Busqueu en les memòries de diferents ONG espanyoles i esbrineu els diners que destinen a projectes de desenvolupament. Us imagineu què podrien fer les ONG amb els diners totals que suposa el 0’7% del PIB espanyol?

Una vegada realitzat l'informe, expliqueu-lo a la resta de la classe. Si ens fixem en el pòster:

 Per què creieu que es diu Cursa per la Justícia?

 Penseu que és important animar el vostre país a participar-hi? Per què?

 Què us crida l'atenció del quadre de classificacions? Per què?

 Esteu contents amb el lloc que ocupa Espanya en la classificació? Perquè?

 Què podem fer per canviar-lo?

 Investigueu sobre les campanyes de mobilització ciutadana que s’han realitzat a favor del 0,7.