Recurs Educatiu Secundària| Educació en Valors

Activitat per a Secundària "Els criminals més buscats"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L'activitat per a Secundària "Els criminals més buscats" pretén, a partir d’un treball en equip, aprofundir en el coneixement de les malalties relatives a l’ODM 6, conscienciant sobre l’enorme quantitat d’afectats i l’escassa investigació i inversió destinades a combatre-les.

L'Objectiu del Mil.lenni número 6 preten combatre la SIDA, el VIH, el Paludisme, la Tuberculosi, la Malaltia de Chagas, el Dengue...

Per fer aquesta activitat cal aquest poster:

ELS CRIMINALS MÉS BUSCATS

Amb aquesta activitat pretenem

A partir d’un treball en equip, aprofundir en el coneixement de les malaltiesrelatives a l’ODM 6, conscienciant sobre l’enorme quantitat d’afectats il’escassa investigació i inversió destinades a combatre-les.

 Ho farem d’aquesta manera

Treball d’investigació a Internet per grups. Després, cada grup l’exposarà a laresta d’alumnes de la manera més clara i creativa possible.

 DuraràDues sessions, una de planificació irepartiment del treball, i una altrad’exposició i posada en comú d’allòrealitzat per cada grup.

Necessitarem

Pòster “Els criminals més buscats” i fitxes policials

Mapamundi

Fitxa de seguiment

Fotos dels criminals per fer les banderoles i enganxar-les en el mapamundi

Cel·lofan

Consideracions prèvies

Per ajudar els nois i noies a accedir a la informació sobre les diferents malaltiesse’ls poden facilitar els següents enllaços:

http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/

http://www.who.int/topics/malaria/es/

http://www.msf.es/pastillascontraeldolorajeno/chagas.php

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf

S’hauran de fer fotocòpies de les fotos dels criminals per retallar-les i crear lesbanderoles que lliurarem als grups.

1ª fase: introducció

 Pengem el pòster “Els criminals més buscats” en un lloc visiblede l’aula i els presentem a la classe, utilitzant l’arxiu quetrobareu a l’apartat de Recursos/Pòsters a la nostra webwww.educacion-manosunidas.org

 Reflexionem sobre aquestes malalties:

 Quines coneixíem?

 Us sorprèn que siguin desconegudes malgrat el nombretan elevat de víctimes que produeixen?

 Per què creieu que és així?

 Dividim la classe en sis grups. Cada grup serà un equipd’investigació que s’encarregarà d’un dels criminals.

  Repartim a cada grup la fitxa impresa corresponent al seucriminal, i la fitxa de seguiment que hi ha a l’annex i quemarcarà les pautes de la investigació.

 Expliquem el desenvolupament de l’activitat: “Sou equipsd’investigació que heu de trobar informació sobre el criminal queus ha tocat. Com més precisa sigui la informació, més probabilitatshi haurà de detenir-lo i completar amb èxit l’operació”.

 A més, cada equip pensarà un nom per a l’operació policial, teninten compte les característiques de la investigació. En finalitzaraquesta primera sessió es posaran en comú els noms que cadaequip ha pensat i es triarà entre tota la classe el que s’utilitzaràper denominar-la “oficialment”.

2ª fase: investigació i preparació del treball

 Cada equip realitzarà la investigació i prepararà una presentacióque haurà d’exposar a la resta de la classe, de la manera mésclara i atractiva possible en la següent sessió. Podran utilitzar totsels recursos que se’ls acudeixin i estiguin al seu abast(presentacions, gràfics, vídeos de declaracions de víctimes…).

 A més, hauran de preparar les banderoles del seu “criminal” a fi desituar-lo en les zones del mapamundi on actua.

3ª fase: presentació i reflexió

 Posada en comú de totes les presentacions. Abans, cada gruphaurà d’enganxar les banderoles en el mapamundi. Reflexió final en grup-classe:

 Veient la ubicació de les fotos sobre les zones on actuen,què us crida l’atenció i per què?

 Què us ha sorprès més de la informació trobada sobre elvostre criminal? Per què?

 Què penseu sobre les maneres de detectar les malalties?Creieu que canviarien les coses si se les pogués detectara temps, abans que actuessin? Per què?

 Què heu esbrinat sobre com detenir-les? Creieu que ésmolt difícil o que costa molts diners?

 Si actuessin en els Països de Desenvolupament Humà Alt(a l’activitat 03 us expliquem què és l’Índex deDesenvolupament Humà), creieu que canviarien aquestesdades? ¿Per què?