Recurs Educatiu Secundària | Educació en Valors

Activitat per a Secundària "Com es relacionen la resta d'ODMs amb el número 4"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L'activitat per a Secundària "Com es relacionen la resta d'ODMs amb el número 4" preten fer reflexionar entre la relació existent entre cadascun dels ODM, principalment amb el número 4: Reduir la mortalitat infantil

Igualment, l'activitat preten estudiar el cartell de l'ODM 4

 

Aquest és el poster de l'ODM 4:

I aquest és el poster que relaciona l'ODM 4 amb la resta d'ODMs:

COM ES RELACIONEN LA RESTAD’OBJECTIUS AMB EL NÚMERO 4

Amb aquesta activitat pretenem:

Reflexionar sobre la relació existent entre cadascun dels ODM i el que aixòsignifica a l’hora de lluitar perquè es compleixin: si no s'assoleixen les fites enun d'ells, tots els altres es veuen afectats. Aprofundir en la reflexió lògica i el treball en equip. Treballar amb mapes conceptuals.

Ho farem d’aquesta manera:

A partir del contingut del pòster i treballant en equip, els alumnes reflexionaransobre les causes i conseqüències que hi apareixen reflectides, buscant lesrelacions lògiques entre elles.

Durarà:

L’activitat està pensada per

realitzar-se en una sessió.

Necesitaremos

Pòster titulat: "Com es relacionen la restad’Objectius amb el número 4".Quadres de l'Annex.

Consideracions prèvies per a l’educador/a:Aquest pòster, realitzat a la manera d’un mapa conceptual, pretén que elsalumnes:

 Vegin que els ODM són una realitat complexa.

 Reflexionin sobre les relacions que hi ha entre ells.

 Visualitzin i analitzin aquestes relacions tenint en compte elsdiferents colors associats a cada un.

Els grups de treball no han de ser necessàriament els mateixos de l'activitat 2;de fet, pot ser interessant barrejar els alumnes.

En cas que no s'hagi fet l'activitat 2, s'ha de plantejar el tema prèviament ambels alumnes perquè tinguin els coneixements mínims.

1a fase: treball per grups

 Dividiu els alumnes en cinc grups. Cada grup treballarà un delstemes de salut que apareixen a l'annex. Han de realitzar unainvestigació seguint l'esquema de la fitxa que se'ls lliurarà.

 Dividiu la classe en cinc grups. Lliureu a cada grup una còpiadels quadres de l’Annex.

 Cada grup haurà de:

 Ordenar els diferents quadres de text, pensant en lesrelacions lògiques entre ells (sempre cenyint-se al seutema).

 Cercar explicacions i justificacions per a cada unad'aquestes relacions, fixant-se en les conseqüènciesimmediates que uns factors tenen sobre els següents.

 Al final, deixeu un temps per resoldre els dubtes que haginpogut sorgir.

2a fase: explicació/reflexió en grup gran

 Col·loqueu de manera visible per a tots el pòster: “Com esrelacionen la resta d’Objectius amb el numero 4”.

 Cada grup ha d’explicar la seva part del pòster a la classe, demanera que al final tots coneguin les interrelacions iexplicacions que hi apareixen. En el cas que els grups n’hagintrobat d’altres, diferents de les del pòster, les comenten també.

 En acabar totes les exposicions, establiu un diàleg entre tots, apartir de preguntes com aquestes:

 Abans de realitzar l'activitat, què sabíem de la malaltiaque ens ha tocat treballar? I ara?

 Podem parlar de desigualtat en el camp de la salut? Perquè?

 Teníeu idea que aquests temes tinguessin tantesinteraccions?

 Què us han semblat les que heu conegut?

Annex

Lliureu una còpia a cada grup

Pobra alimentació: mancances de nutrients bàsics -  Les dones i nenes s'alimenten pitjor

Infants amb baix pes en néixer - Difícil accés a medicaments essencials

Infeccions en el part - Poques possibilitats d'accés als sistemes de salut

Parts sense adequada assistència sanitària - Poques possibilitats econòmiques en la familia

Manca de sanejaments adequats - Difícil accés a medicaments essencials

Infants amb diarrees - Falta d'aigua potable

Infants amb malària - Difícil accés a medicaments essencials

Zones endèmiques de malària - Dones amb VIH-SIDA i xarampió

Nens amb xarampió i VIH-SIDA - Les nenes assisteixen menys a l'escola

Manca de formació de les dones - Nenes casades a edat primerenca

Embarassos precoços o molt seguits - Serveis de salut pobrament dotats

Infants que abandonen l'escola per treballar - Fletxa per relacions