Recurs Educatiu Secundària | Educació en Valors

Activitat per a Secundària "Analitzem malalties"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L'objectiu d'aquesta activitat es donar a conèixer als nois i noies de Secundària els aspectes i problemes importants de la salut al món.

ANALITZANT LES MALALTIES

Amb aquesta activitat pretenem:

Abordar l'estudi d'un tema en grup.

Conèixer aspectes i problemes importants de la salut al món.

 

Ho farem d’aquesta manera:

Treball de recerca a la web per grups, que després exposaran amb l'ajuda d'un powerpoint.

 

Durarà:

Si es fa tota la feina a classe seran dues sessions, una de recopilació de dades i una altra d’exposició.

 

Consideracions prèvies per a l’educador/a:

El que es treballa en aquesta activitat ens servirà de base a l'hora dedesenvolupar la següent, de manera que en acabar aquesta no fem reflexió.1a fase: introducció

 Dividiu els alumnes en cinc grups. Cada grup treballarà un delstemes de salut que apareixen a l'annex. Han de realitzar unainvestigació seguint l'esquema de la fitxa que se'ls lliurarà.

 Quan hagin recollit les dades, han de preparar-les per exposarlesals companys en forma de presentació de powerpoint.

 

2a fase: presentació en grup gran

 En una sessió, tots els grups presenten als altres els resultatsdel seu treball, aclarint les preguntes que puguin sorgir.

 

Annex

Grup 1

Heu de plantejar la vostra investigació sobre:

Problemes en el part relacionats amb l’alimentació

Cal partir d’aquests enunciats:

 Relació entre l’alimentació (especialment les mancances denutrients bàsics) i la salut

 L’alimentació en les embarassades: repercussions sobre elFetus

 

Grup 2

Heu de plantejar la vostra investigació sobre:

Problemes en el part relacionats amb els sistemes de Salut

Cal partir d’aquests enunciats:

 L’assistència sanitària durant l’embaràs

 Importància de l’accés a medicaments essencials

 Problemes d’infeccions en el part

 

Grup 3

Heu de plantejar la vostra investigació sobre:

Problemes causats per la falta d’higiene: diarrea,Infeccions

Cal partir d’aquests enunciats:

 Problemes de salut generats per la manca de sanejamentsAdequats

 Problemes causats por la manca d’aigua potable

 

Grup 4

Heu de plantejar la vostra investigació sobre:

Malalties massives: VIH/SIDA, malària, xarampió

Cal partir d’aquests enunciats:

 Les malalties massives i les seves conseqüències: malària,xarampió i VIH-SIDA

 Principals víctimes d’aquestes malalties

 Importància de l’accés a medicaments essencials

 

Grup 5

Heu de plantejar la vostra investigació sobre:

Problemes que poden sorgir en l’embaràs i el part per lafalta de educació de les dones

Cal partir d’aquests enunciats:

 Importància de l’educació de les dones: la seva relació amb elmatrimoni i la maternitat

 Causes de l’absentisme escolar als països de menordesenvolupament humà