Recurs Educatiu Secundària| Educació en Valors

Activitat per a Secundària "Redactos de Martí"

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Interessar els nois i noies en la realitat dels Països de Desenvolupament Humà Baix vistos a través de la mirada dels seus protagonistes, després d’haver reflexionat sobre això a partir de la narració “Martí”.

L'Activitat "Redactors de Martí" també preten mostrar com per arribar l cor de la gent, les xifres són importants però les persones ho són més.

REDACTORS DE “MARTÍ”

Amb aquesta activitat pretenem

Interessar els nois i noies en la realitat dels Països de Desenvolupament HumàBaix vistos a través de la mirada dels seus protagonistes, després d’haverreflexionat sobre això a partir de la narració “Martí”.

 

Durarà

No té durada determinada, ja que potfer-se al llarg d’un període de tempsdilatat.

 

Necessitarem

Diversos mitjans de comunicació,impresos i digitals, en els quals cercarla informació.Exemples de titulars (annex)

Consideracions prèvies: La durada d’aquesta activitat depèn molt dels esdeveniments que reflecteixinels mitjans de comunicació. En el cas que es donin circumstàncies queimpliquin un més gran nombre de notícies sobre la pobresa i els Països deDesenvolupament Humà Baix, l’activitat podria realitzar-se en un terminimenor.

Què és l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH)?

És un indicador elaborat pel Programa de Nacions Unides per alDesenvolupament (PNUD). Es calcula a partir de dades que reflecteixen tresdimensions bàsiques per als éssers humans:

- Una vida llarga i saludable (esperança de vida en néixer).

- L’educació (taxa d’alfabetització).

- Un nivell de vida digne (Producte Interior Brut per càpita).

En funció d’aquest índex se obté una classificació dels països com a:

- Països de Desenvolupament Humà Baix (DHB).

- Països de Desenvolupament Humà Mitjà (DHM).

- Països de Desenvolupament Humà Alt (DHA)

1ª fase: definim els mitjans

 Llegim a la classe els titulars de l’annex sobre el VIH/Sida.Després els convertim en motiu de reflexió al voltant de preguntescom les següents:

 Quin us crida més l’atenció? Quin creieu que triaríeu enprimer lloc per llegir? Per què?

 Capten més la vostra atenció les dades o les notíciescentrades en persones? Per què?

 Creieu que una notícia pot tenir enfocaments moltdiferents?

 Quin enfocament creieu que pot arribar més a lasensibilitat de la gent que la llegeix? Per què?

En aquests moments, convé prendre nota de les ideesque vagin sortint, procurant que prenguin la forma d’unescertes normes de redacció sobre temàtica, estil,enfocament a l’hora d’explicar les coses, interès humàdels assumptes, etc.

2ª fase: cerquem les notícies

 Dividim els alumnes en grups de quatre o cinc persones.

 Cerquem en diferents mitjans de comunicació notícies que tinguina veure amb tot allò relacionat amb la pobresa i les seves causes iconseqüències als Països de Desenvolupament Humà Baix.

 Analitzem les notícies trobades tot mirant si estan redactadestenint en compte el punt de vista més humà.

 Comentem els exemples de notícies en què es consideraque les persones s’anteposen a les dades i a les xifres.

 N’Hem trobat moltes o ens ha resultat difícil?

3ª fase: creem els articles

 Partint de les noticíes recollides en la fase anterior, cada grup leshaurà de redactar de manera que estiguin centrades en lespersones:

 Triant un personatge, donant-li un nom i unescaracterístiques.

 Centrant les dades reals que considerem que hand’aparèixer en la seva història.

 Redactant la notícia de manera que la persona que laprotagonitza ens expliqui l’esdeveniment segons la sevaexperiència i la seva visió.

 Finalment, distribuirem els articles entre la classe, de manera quesiguin coneguts per totes i tots.

Annex

Exemples de titulars

Prop de 2.500 joves contrauen el VIH

cada dia en el món

El 41% dels contagis es produeixen entre persones de 15 a 24 anys, essentaquest el grup de major risc, amb una xifra superior a quatre milions.

Agències. Johannesburg 01/06/2011

La vida en positiu de Guille

Han passat 30 anys. Guille va néixer quasi a la vegada que es va donar laprimera alerta -juny del 1981- sobre una pandèmia que després es vaanomenar sida. Ell es va infectar quan tenia 25 anys. Avui presta la sevaimatge i el seu missatge per lluitar contra els prejudicis socials que fan mésmal fins i tot que l’ VIH, que afecta uns 33 milions de persones.

Emilio de Benito 12/06/2011

Font: El País.com

Per fer aquesta activitat cal llegir el conte "Martí", troba'l en aquest link: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-primaria/educacio-valors-19

 

També hi ha tres activitats més relacionades amb la narració "Martí" pels nois i noies de Secundària. Troba-les en aquests links: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-secundaria/educacio-valors-21 http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-secundaria/educacio-valors-28 http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-secundaria/educacio-valors-47