Recurs Educatiu Secundària / Catequesi

Recurs Educatiu per a la formació de joves en catequesi

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
L'any 2014 Mans Unides convida a treballar amb el lema: "Un món nou, projecte comú", basat en l'Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni nº 8. Us proposem aquesta catequesi formada per 4 parts, que es poden treballar amb major o menor profunditat segons l'edat i el grup.

Amb aquest material de catequesi per a joves, Mans Unides preten:

-Sensibilitzar als joves sobre la urgent tasca de construir junts, com a germans, un món nou des de l'amor i la veritat.
-Vincular el desig propi dels joves de somiar un món millor amb la promesa que Déu fa en la seva Paraula i que amb els pontífexs repeteixen en el magisteri de la DSI.
-Donar-los a conèixer alguns conceptes de la Doctrina Social de l'Església: civilització de l'amor, la caritat en la veritat… que els proporcionin criteris de vida i actuació.

Consulta aqui un relat de catequesi també adreçat als nois i noies de secundària

Materials de formació cristiana 2014

UN MÓN NOU,

PROJECTE COMÚ

PARAULES CLAU:

Món nou, fraternitat, solidaritat-compartir, civilització de l'amor, caritat, veritat, justícia.

DURADA:

2 sessions d'uns 60 minuts (si només es disposa d'una sessió es podria treballar un delspassatges bíblics de la part II i un altre del magisteri de la DSI de la part III).MATERIAL:

Tenir preparats cercles blancs en foli (un per participant), un altre cercle gran en cartolina;retoladors o bolis (un per participant); bíblies.4OBJECTIUS:

Sensibilitzar als joves sobre la urgent tasca de construir junts, com a germans, un món noudes de l'amor i la veritat.

Vincular el desig propi dels joves de somiar un món millor amb la promesa que Déu fa en laseva Paraula i que amb els pontífexs repeteixen en el magisteri de la DSI.Donar-los a conèixer alguns conceptes de la Doctrina Social de l'Església: civilització del'amor, la caritat en la veritat… que els proporcionin criteris de vida i actuació.

UNA MIRADA CREIENT:

SOMIANT UN MÓN NOU

DINÀMICA:

1. Se'ls dóna als participants un cercle en blanc retallat d'un foli querepresenta el món nou amb el qual tots ens somiem i se'ls demanaque escriguin diverses característiques -les més importants segonsells- que hauria de tenir el món que desitgen.

2. Es posen en comú els trets d'aquest món nou escrivint-los en un grancercle fet de cartolina. Les condicions d'aquest món nou que s'hanrepetit les escrivim en grandària gran com si fossin continents; lesque solament s'han dit una vegada s'escriuen en grandària petitacom si fossin illes (es poden usar retoladors de colors).

3. Si l'animador de la dinàmica veu que falta algun atribut important ocreu que s'ha donat poca importància a algun element, ho indica.Després de compartir se'ls pregunta:

un món així és possible?què impedeix que aconseguim un món com aquest amb elqual somiem?per què no canvia el món

REFLEXIÓ CREIENT:

Un món nou és possible a la llum de la paraula de Déu

EN L'ANTIC TESTAMENT:

Els profetes anuncien al poble d'Israel que Déu vol que posin tots els seusesforços a construir un món nou i promet que aquest món nou seràpossible:

TEXT 1. Isaïes 65,17-25.

Es llegeix el passatge i es contesten les següents preguntes:

1.- Com serà aquest cel nou i aquesta terra nova? Trets d'aquest món nou(coincideixen amb els quals havíem posat a dalt sobre el món?).

2.- Comparar la situació d'Israel que ens reflecteix el text amb la de moltspobles del 3º i 4º món que neixen ja endeutats, treballen per a uns altres,viuen amb sobresalts…

Text 2. Deuteronomi 15, 4.5-11.

1.- A qui Déu vol que obris el cor?

2.- Déu té en compte tots el ben que fas?

TEXT 3. Jeremies 34, 8-16.

1.- Quin ordre nou vol Déu cada 7 anys?

Conclusió:

En l'Antic Testament es veu que Déu anuncia un món nou caracteritzat perla justícia, l'amor als pobres, la gratuïtat, la generositat,… És a dir un mónen el qual tots ens vegem germans.

EN EL NOU TESTAMENT:

En el llibre dels Fets dels apòstols veiem que unesrelacions entre els homes marcades per l'amor, lagenerositat, com si fóssim germans, sónpossibles i es donen en les primeres comunitatscristianes:

TEXT 1. Fets 2, 44-45.

TEXT 2. Fets 4, 33.34-35.

1. Escriu els trets de les primeres comunitats.

2. Comparteixes els teus béns amb algú? hi haalgun àmbit on succeeixi això de lliurar els dinersque un rep i posar-los a la disposició dels altres?

3. Per què en les nostres famílies, els nostrespares, comparteixen tots els seus béns gratuïta igenerosament amb nosaltres?

4. Què fa possible aquesta unitat entre elscristians? Per què els primers cristians sóncapaços de posar tots els béns materials iespirituals en un mateix projecte comú?

5. És possible viure com a germans, construint elmón tots junts com a germans?

Conclusió:

És possible construir com a germans un món noupel do de l'Esperit Sant que se'ns ha donat en elBaptisme i que ens fa parts d'una gran família,major que la de la sang, l'Església, la dels fills deDéu. L'Esperit Sant se'ns segueix donant en altressagraments, especialment l'Eucaristia i en la sevaplenitud en la Confirmació, perquè visquem unavida nova (Rom 6,4); d'aquesta manera escompleix la promesa d'Ezequiel 36,26-27: “usdonaré un cor nou, capaç de complir els meusmandats i preceptes”.

TEXT 3. APOCALIPSI 21, 1-6.

Des dels seus orígens l'Església impulsa als cristians en laconstrucció d'aquest món nou, sabent que aquí està en germen ique només arribarà a la seva plenitud en la Jerusalem celestial onja no hi haurà més plor, fatiga i mort…

1. Qui fa aquest món nou?

2. Podem nosaltres sols construir un món així?

Després de reflexionar amb aquests textos entenem que es podenunir les dues parts de la frase que compon el lema: un món nou potser un projecte comú de tots els homes si cadascun, transformatper la gràcia de Déu, veu en l'altre un tu, un germà i es preocupa dela seva situació.

REFLEXIÓ CREIENT:

Un món nou, la civilització de l'amor,a la llum de la Doctrina Social de l'Església

La nostra Mare, l'Església, sempre ha encoratjat als cristians en aquestatasca de col·laborar amb Crist en la construcció d'un món nou. Així elsSummes Pontífexs han anat il·luminant l'actuar humà en la societat iaquests ensenyaments es recullen en la denominada Doctrina Social del'Església. De tota aquesta àmplia doctrina anem a centrar-nos només entres aspectes en relació a aquest tema:

LA CIVILITZACIÓ DE L'AMOR

Diversos Papes han utilitzats aquesta expressió per fer referència a la novasocietat, al món nou que han de construir els cristians. Benet XVI també ennombroses ocasions ha parlat de la “ciutat de l'home”.

Anem a quedar-nos amb la primera expressió “la civilització de l'amor”perquè recull dos aspectes pràctics per crear aquest món nou sobre elsquals us proposem reflexionar: d'una banda la paraula “civilització” esrefereix a una cultura, un món, fruit de la intel·ligència, la raó, la veritat, i perun altre “de l'amor”, ens aclareix que el motor d'aquesta civilització ésl'amor, la caritat.“Per plasmar una societat més humana, més digna de la persona, és necessarirevaloritzar l'amor en la vida social -a nivell polític, econòmic, cultural-, fent-hola norma constant i suprema de l'acció. L'amor és la forma més alta i mésnoble de relació dels éssers humans entre si. L'amor ha d'animar, doncs, totsels àmbits de la vida humana, estenent-se igualment a l'ordre internacional.Només una humanitat en la qual regni la “civilització de l'amor” podrà gaudird'una pau autèntica i duradora (Compendio DSI 582).

Se'ns demana construir la civilització de l'amor, i para això, cuidar els dospilars que engloben aquesta expressió: la caritat i la veritat, o “la Caritat enla veritat” com va titular Benet XVI la seva tercera encíclica. Anem a llegirels següents fragments que exposen com és necessari que caritat i veritatvagin unides en la creació d'un món nou.

Aquest apartat pot resultar més ardu i menys comprensible per als joves, peròés bé que vagin sentint aquests conceptes de la DSI i descobrint com l'Esglésiaamb el seu magisteri ofereix amb veritable interès una paraula profunda sobretota la realitat humana. Es tracta de llegir les cites, explicar-les-hi i quecomprenguin com és necessari que la caritat i la veritat vagin unides amb eldesenvolupament econòmic i en el nostre creixement personal.

“La caritat en la veritat de la qual Jesús s'ha fet testimoni amb la seva veritat,amb la seva mort i resurrecció és la principal força impulsora de l'autènticdesenvolupament de cada persona i de tota la humanitat. En Crist la caritat enla veritat es converteix en el Rostre de la seva Persona, en una vocació aestimar als nostres germans en la veritat del seu projecte” (CV 1)

LA CARITAT

“La caritat supera la justícia i la completaseguint la lògica del lliurament i el perdó. Laciutat de l'home no es construeix amb relacionsde drets i deures sinó, abans i més encara, ambrelacions de gratuïtat, de misericòrdia i decomunió” (CV 6).

“El compartir els béns i recursos dels qualsprové l'autèntic desenvolupament nos'assegura només amb el progrés tècnic, sinóamb la força de l'amor que obre a laconsciència a relacions recíproques de llibertati responsabilitat” (CV 8).

“Les institucions per si soles no basten, perquèel desenvolupament humà integral és abans deres vocació, comporta que s'assumeixin lliure isolidàriament responsabilitats per part de tots.Només la trobada amb Déu permet no veuresempre en el proïsme solament a l'altre, sinóreconèixer en ell la imatge divina, arribant aixía descobrir veritablement a l'altre i a madurarun amor que és ocupar-se de l'altre i preocuparsede l'altre” (CV 11).

LA VERITAT

“La veritat, rescatant als homes de les opinions i de les sensacionssubjectives, els permet arribar més enllà de les determinacions culturals ihistòriques i apreciar el valor i la substància de les coses, perquè senseveritat, sense confiança i amor per la veritat, no hi ha consciència iresponsabilitat social” (VC 5).

“Només en la veritat resplendeix la caritat i pot ser viscuda autènticament.La veritat és la llum que dóna sentit i valor a la caritat” (CV 3).“L'Església té una missió de debò que complir en tot temps i circumstànciaen favor d'una societat a mesura de l'home, de la seva dignitat i vocació”(CV 8)món nou a les teves mans

DINÀMICA:

Es proposa escoltar l'himne de la JMJ 1986 a Buenos Aires (Argentina)“Un nou sol”. Es pot escoltar (en castellà) a la següent pàgina web:https://www.youtube.com/watch?v=ouqkdhs19a4Una terra que no té fronterasinó mans que juntes formaranuna cadena més fortaque la guerra i que la mort.Ho sabem, el camí és l'amor.Una pàtria més justa i mésFraternaon tots construïm la unitat,on ningú és desplaçatperquè tots són anomenats.Ho sabem, el camí és l'amor.

Un nou sol s'aixecasobre la nova civilitzacióque neix avui.Una cadena més fortaque l'odi i que la mort.Ho sabem, el camí és l'amor.

La justícia és la força de la pau,l'amor, qui fa perdonar.La veritat, la forçaque ens dóna alliberament.Ho sabem, el camí és l'amor.El que té comparteix la seva riquesai el que sap no imposala seva veritat.El que mana enténque el poder és un servei.Ho sabem, el camí és l'amor.

El que creu contagiaamb la seva vidai el dolor es cobreix amb amor,perquè l'home se sentsolidari amb el món.

Ho sabem, el camí és l'amor

1. Quina relació trobes entre la cançó i l'apartat anterior sobre lacivilització de l'amor?

2. Amb quina frase de la cançó et quedes?

APLICACIÓ A LA NOSTRA VIDA.

Convé acabar interpel·lant als joves perquè es quedin amb un aspected'aquesta catequesis i que ho portin a la seva vida.

És important en aquesta última part el fet que ells vegin que la tasca deconstruir un món nou no és un mer compromís, sinó que es tracta d'unatasca ingent que no podem fer sols, per això és una trucada que requereixprimerament la conversió d'un mateix i a la qual Jesús ens convida acol·laborar. De fet, només units a Ell és possible el nou ordre de la veritat, lacaritat, que anirà construint un món nou com a projecte de tots. Es proposenles següents preguntes per a l'aplicació personal d'aquest tema:

1. Què és el que més m'ha fet reflexionar d'aquesta catequesis?

2. Em sento cridat a construir aquesta civilització de l'amor?

3. Com puc créixer en caritat en la meva vida?

4. Què puc fer perquè creixi en la meva vida la veritat? Fixa't que el Papaparla de la veritat no tant en el sentit d'honestedat (important de per simateix), com en el d'anar al veritable ser de les coses, tenir criteris, descobrirla veritat de la realitat.

5. Et preocupes per formar-te com a cristià, per tenir criteris clars sobre lesqüestions socials, econòmiques…?

6. Si aquest món nou està a les teves mans… què vas a fer a partir d'avui?