Projectes salut Zimbabwe

Projectes de salut a Zimbabwe de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Zimbabwe d'ONG Mans Unides

La salut d'una població no depèn només de l'atenció sanitària que se li dispensi, sinó que és el resultat de diversos factors: sanitaris, econòmics, socials i fins i tot culturals. La salut es veu afectada per factors tan importants com la disponibilitat d'aliments, d'aigua, d'instrucció, de treball, de la salubritat de les llars i de la bona o mala qualitat dels sistemes sanitaris. Els projectes sanitaris que dóna suport Mans Unides desenvolupen en els seus destinataris aptituds pràctiques i capacitats de promoció de la salut, encoratgen el lideratge per a la salut i donen suport al sorgiment d'emprenedors socials en les comunitats i l'aplicació constant d'idees i mesures de promoció de salut. Els projectes sanitaris de Mans Unides es basen en la solidaritat, la mobilització de recursos, el desenvolupament de la capacitat de la comunitat i la formació dels agents sanitaris.

En Zimbabue els hospitals públics en operació no es troben en les millors condicions, la qualitat de l'aigua és molt baixa i els sistemes sanitaris del país són deficients. Igualment en moltes ocasions hi ha escassetat de medicines i equip pel que l'atenció als ciutadans no resulta efectiva. A més del còlera la SIDA és un dels problemes en salut més greus del país; la tuberculosi i la mortalitat materna també ha estat un problema que s eha hagut d'enfrontar en el transcurs dels anys. La desnutrició és un problema que afecta greument a la població infantil a causa de la falta de mitjans segurs d'alimentació.