Projectes salut República Dominicana

Projectes de salut a República Dominicana de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a República Dominicana d'ONG Mans Unides

La salut d'una població no depèn només de l'atenció sanitària que se li dispensi, sinó que és el resultat de diversos factors: sanitaris, econòmics, socials i fins i tot culturals. La salut es veu afectada per factors tan importants com la disponibilitat d'aliments, d'aigua, d'instrucció, de treball, de la salubritat de les llars i de la bona o mala qualitat dels sistemes sanitaris. Els projectes sanitaris que dóna suport Mans Unides desenvolupen en els seus destinataris aptituds pràctiques i capacitats de promoció de la salut, encoratgen el lideratge per a la salut i donen suport al sorgiment d'emprenedors socials en les comunitats i l'aplicació constant d'idees i mesures de promoció de salut. Els projectes sanitaris de Mans Unides es basen en la solidaritat, la mobilització de recursos, el desenvolupament de la capacitat de la comunitat i la formació dels agents sanitaris.

A República Dominicana existeixen 7 problemes de salut prioritzats: mortalitat materna, mortalitat infantil, malalties prevenibles per vacunes, dengue, malària, TB, VIH i ràbia. Igualment la salut de la població del país està condicionada per diferents elements que influeixen en el comportament dels indicadors, aquests són els determinants polítics, econòmics i socials.