Projectes salut Mauritània

Projectes de salut a Mauritània de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Mauritània d'ONG Mans Unides

La salut d'una població no depèn només de l'atenció sanitària que se li dispensi, sinó que és el resultat de diversos factors: sanitaris, econòmics, socials i fins i tot culturals. La salut es veu afectada per factors tan importants com la disponibilitat d'aliments, d'aigua, d'instrucció, de treball, de la salubritat de les llars i de la bona o mala qualitat dels sistemes sanitaris. Els projectes sanitaris que dóna suport Mans Unides desenvolupen en els seus destinataris aptituds pràctiques i capacitats de promoció de la salut, encoratgen el lideratge per a la salut i donen suport al sorgiment d'emprenedors socials en les comunitats i l'aplicació constant d'idees i mesures de promoció de salut. Els projectes sanitaris de Mans Unides es basen en la solidaritat, la mobilització de recursos, el desenvolupament de la capacitat de la comunitat i als formació dels agents sanitaris.

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut a Mauritània l'esperança de vida no arriba als 60 anys. Aquest país ha patit més de 20 anys de sequera que ha provocat una escencial transformació demogràfica. La població nòmada ha disminuït i ha passat a instal·lar-se en zones rurals i barris pobres on l'accés a l'aigua potable i el sanejament és escàs o nul. Les activitats que s'han de fer per millorar aquesta situació radiquen en primer lloc en millorar la qualitat de l'aigua de beguda, el sanejament i la higiene a les escoles; descentralitzar les activitats de control de qualitat de l'aigua més enllà de la capital i gestionar adecuadamene dels residus sanitaris.

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00