Projectes salut Etiòpia

Projectes de salut a Etiòpia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la salut a Etiòpia d'ONG Mans Unides

La salut d'una població no depèn només de l'atenció sanitària que se li dispensi, sinó que és el resultat de diversos factors: sanitaris, econòmics, socials i fins i tot culturals. La salut es veu afectada per factors tan importants com la disponibilitat d'aliments, d'aigua, d'instrucció, de treball, de la salubritat de les llars i de la bona o mala qualitat dels sistemes sanitaris. Els projectes sanitaris que dóna suport Mans Unides desenvolupen en els seus destinataris aptituds pràctiques i capacitats de promoció de la salut, encoratgen el lideratge per a la salut i donen suport al sorgiment d'emprenedors socials en les comunitats i l'aplicació constant d'idees i mesures de promoció de salut. Els projectes sanitaris de Mans Unides es basen en la solidaritat, la mobilització de recursos, el desenvolupament de la capacitat de la comunitat i als formació dels agents sanitaris.

Etiòpia és un dels països en via de desenvolupament amb indicadors de salut per sota de la mitjana mundial i un sistema relativament jove que no respon a les necessitats de la seva població. Les condicions generals en salut són molt deficients per atendre totes les complicacions de salut derivades de malalties transmeses per insectes o animals, pel menjar, l'aigua o l'entorn i pel contacte de persones infectades.