Projectes educació Angola

Projectes d'educació a Angola de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de l'educació a Angola d'ONG Mans Unides

Des del final de la guerra civil el 2002, s'han fet passos importants a favor de l'educació a Angola, però encara la societat angolesa té seriosos problemes en aquest sector. La xifres desmostren que més d'un 70% de la població és analfabeta i en determinades zones rurals aquesta xifra pot arribar al 80%. La guerra va comportar una important restricció pressupostària en l'àrea d'educació, dràstica reducció del nombre d'escoles i falta de professorat. Tot i que, segons la llei, l'educació primària és gratuïta, les famílies en ocasions es veuen obligades a donar un incentiu o suborn al professor perquè els seus fills puguin entrar a l'escola. També han de pagar pels llibres i material escolar. Un altre aspecte a considerar és que en les famílies més pobres els nens entre 5 i 14 anys treballen en els camps amb les seves famílies o en la venda ambulant a les grans ciutats abandonant el cicle escolar.
Per tot l'anterior, Mans Unides considera prioritari seguir donant suport al sector educatiu. A més de la creació d'escoles, vol donar suport als programes d'alfabetització en xarxa, que abasten zones extenses i beneficien a un gran nombre de persones.