Projectes per a dones Madagascar

Projectes per a dones a Madagascar de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Madagascar d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament peronal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona. La Constitució Política de Madagascar prohibeix la discriminació en raó al gènere i des dels 90 el govern ha signat la majoria de convenis i de les cartes relatives a la protecció dels drets de les dones. No obstant això, a causa de l'escassetat de recursos econòmics i humans es fa difícil l'aplicació de polítiques i accions relatives a la protecció dels drets de les dones; la realitat és que les dones encara pateixen els efectes negatius de les tradicions, de les regles sociocultutales basades en la submissió i la subordinació.

L'analfabetisme afecta principalment a les dones, l'índex de participació de les dones en les activitats econòmiques és menor que la dels homes, els homes guanyen millors sous a igual treball i el percentatge de dones implicats en els processos de presa de decisions és molt baix.