Projectes agropecuaris Ghana

Projectes agropecuaris a Ghana de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Ghana d'ONG Mans Unides

Quant als projectes agrícoles o de pesca, relatius a la promoció de la dona i socials, són molt escassos a causa de la manca de demanda d'aquests projectes o per tractar-se d'contraparts poc fiables. Un dels objectius de Mans Unides és ampliar el nombre de Diòcesi amb què treballa i buscar més contraparts en què podria recolzar-se.