La bretxa del desenvolupament humà

Què hi ha inclòs i què no a l'IDH?

L’índex del desenvolupament humà és això: un índex. No ens dóna solucions ni eines per a combatre directament els problemes, però sí que ens permet veure amb major claredat no només quins són els països a la cua del desenvolupament al nostre planeta, sinó també conèixer quins són els seus punts febles i a on s’ha d’incidir per promoure una millora substancial de la qualitat de vida dels seus habitants.

La bretxa del desenvolupament humàAixí sabrem que, en molts de casos, serà necessari un augment de la productivitat i de la riquesa nacional per sortir dels nivells més baixos però, en altres casos, el que es requerirà seran reformes socials que permetin universalitzar l’educació o implementar una infraestructura sanitària mínima.

Naturalment, hi ha aspectes del desenvolupament que no es troben inclosos en l’IDH o hi estan de forma mínima, tot i ser importants. No hi són els indicadors de caràcter més polític, com ara l’existència d’estructures democràtiques o el respecte dels drets civils.

Tampoc hi ha indicadors respecte a temes que des de fa pocs anys resulten cabdals, com és l’accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Quin és l'objectiu de la cooperació per al desenvolupament?

Qui va encunyar el concepte Índex de Desenvolupament Humà?

Per què existeix l'Índex de Desenvolupament Humà?

Com estan classificats els països en funció de l'IDH?