Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, ODM; 2000-2015

El penúltim començament d’una lluita que venim perdent des dels anys 50 del segle XX           

L’any 2000, l’Assemblea General de les Nacions Unides reunida a Nova York en Cimera de Caps d’Estat i de Govern del 6 al 8 de setembre, aprovà l’anomenada Declaració del Mil·lenni de Nacions Unides.

Aquesta declaració conté, encara que no formulats explícitament com a tals, els que poc després les mateixes Nacions Unides van acabar identificant com un grup de 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, ODM/MDG, cadascun d’ells amb metes específiques, que s’acabaren desglossant en un conjunt de 21  fites d’aspectes de desenvolupament al món per assolir al període 2000-2015 (cada fita amb els indicadors per mesurar el nivell d’assoliment). Per citar aquí algunes fites, a tall d’exemples clars i il·lustratius del que s’estava parlant:

- Reduir a la meitat (1990-2015) el percentatge de persones que passen fam al món

- Haver reduït i alentit la pèrdua de diversitat biològica el 2010

- Lluitar de forma integral amb el deute dels països en vies de desenvolupament

De llavors ençà, les Nacions Unides d’una banda, les organitzacions internacionals multilaterals i les organitzacions i expressions de la societat civil, de l’altra, van transformar aquests ODM en una mena de “programa mínim” que permetés dir-nos que estàvem progressant en la construcció d’un món millor, més just i més equitatiu.

 Aquest  anhel  ja traslluïa 2 realitats molt diferents i importants:

- Una de molt clara i explícita per gairebé tothom: l’escandalosa i crua realitat relativa als reptes més bàsics de la vida humana al planeta: realitats que es suposava que haurien d’estar del tot erradicades, no tan sols no era així, sinó que fins i tot s’havien agreujat, com la fam al món.

- Una altra menys reconeguda, però també clara per molta gent, com és el fracàs, des del punt de vista del desenvolupament humà sostenible, del neoliberalisme en tant que construcció d’un determinat tipus de globalització econòmica.

Precisament aquesta darrera constatació té molt a veure amb dues dinàmiques ben significatives, però alhora ben contradictòries,  dels anys 90. D’una banda, com hem dit, la concepció i primera implementació de les polítiques de globalització econòmica neoliberal i, d’altra banda –i això ben contradictòriament-, l’eclosió d’una “edat d’or” de les Nacions Unides, amb les seves cimeres més importants i progressistes (com les de la terra de Rio i la de la  dona de Pequín) que, d’alguna manera, culminen amb la Cimera del Mil·lenni i la definició dels ODM.

Això només es pot explicar tant per la finalització de la Guerra Freda com per la lluita política en el si de les NNUU entre el països desenvolupats i en desenvolupament, amb una certa hegemonia, a l’interior de l’organització, d’aquests darrers.

De fet doncs, la Cimera del Mil·lenni del 2000 és un moment àlgid d’aquesta lluita que posava de manifest el fracàs ambiental, social i econòmic de la globalització econòmica neoliberal inicial, i que s’evidenciava, sempre contradictòriament i llavors en contraposició política a aqueta nefasta etapa, en/per la necessitat de definir uns ODM. Fou la penúltima vegada en que tornàvem a començar la nostra permanent lluita contra contra la fam al món.

Però la malaurada constatació que no podem deixar de fer al final d’aquestes línies és que, quinze anys després -crisi financera i econòmica mundial 2007-2012 inclosa-, ha calgut tornar a començar una altra vegada, i que, sempre en el fil de les Cimeres de Rio (Rio+20 el 2012), una correlació de forces progressista en el si de les NNUU, porti a l’organització a tornar a començar de nou, tot definint l’agenda 2030 i els ODSs. Només podem esperar que sigui la darrera vegada.