L’Agenda 2030 del Desenvolupament

Els 17 objectius d'aplicació universal per aconseguir un món sostenible en l'any 2030

Citant textualment de la web oficial de les Nacions Unides hom pot llegir (negretes nostres):

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que es van llançar el 2000 van fixar el 2015 com l'any objectiu. Reconeixent l'èxit d'aquests objectius - i el fet que una nova agenda de desenvolupament es necessitava per a  després de 2015 - els països van acordar el 2012 a Rio+20 (veure més endavant), a la Conferència sobre el Desenvolupament Sostenible, establir un Grup de Treball Obert per desenvolupar un conjunt d'objectius de desenvolupament sostenible.

Després de més d'un any de negociacions, el Grup de Treball Obert va presentar la seva recomanació per als 17 objectius de desenvolupament sostenible. A principis d'agost de 2015, els 193 estats membres de les Nacions Unides van arribar a un consens sobre el document final de la nova agenda.

El setembre de 2015, més de 150 caps d'Estat i de Govern es van reunir a la històrica Cimera del Desenvolupament Sostenible a la qual van aprovar l'Agenda 2030. Aquesta Agenda conté els 17 objectius d'aplicació universal que, des de l'1 de gener de 2016, regeixen els esforços dels països per aconseguir un món sostenible en l'any 2030.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS-SDG) són hereus dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM-MDG) i busquen ampliar els èxits assolits amb ells, així com aconseguir aquelles metes que no van ser aconseguides.

Aquests nous objectius presenten la singularitat d'instar a tots els països, siguin rics, pobres o d'ingressos mitjans, a adoptar mesures per a promoure la prosperitat alhora que protegeixen el planeta. Reconeixen que les iniciatives per acabar amb la pobresa han d'anar de la mà d'estratègies que afavoreixin el creixement econòmic i abordin una sèrie de necessitats socials, entre les quals cal assenyalar l'educació, la salut, la protecció social i les oportunitats d'ocupació, a alhora que lluiten contra el canvi climàtic i promouen la protecció del medi ambient.

Tot i que els ODS no són jurídicament obligatoris, s'espera que els governs els vagin adoptant com a propis i estableixin marcs nacionals per al seu assoliment. Els països tenen la responsabilitat primordial del seguiment i examen dels progressos aconseguits en el compliment dels objectius, per a això és necessari recopilar dades fiables, accessibles i oportunes. Les activitats regionals de seguiment i examen es basaran en anàlisis dutes a terme en l’àmbit nacional i contribuiran al seguiment i examen a escala mundial.