La campanya de Mans Unides 2017 aposta pel dret a l'alimentació

Cóm enten Mans Unides el dret a l'alimentació

A Mans Unides ens fixem de manera especial en el Dret a l'Alimentació, reconegut a nivell internacional -en l'article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 i en l'article 11.2 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966- i, malgrat això, sistemàticament vulnerat.

L'ex relator especial de l'ONU Olivier de Schutter assegura que és «el dret a tenir accés, de manera regular, permanent i lliure, sigui directament, sigui mitjançant compra en diners, a una alimentació quantitativa i qualitativament adequada i suficient, que correspongui a les tradicions culturals de la població a la qual pertany el consumidor i que garanteixi una vida psíquica i física, individual i col•lectiva, lliure d'angoixes, satisfactòria i digna».

A Mans Unides assumim aquesta definició i ens unim a altres institucions de la societat civil per participar en la lluita contra la fam i pel dret a l'alimentació:

  • Acompanyant en els processos de governabilitat democràtica que permetran un respecte efectiu del dret a l'alimentació adequada.
  • Recolzant la realització de projectes de seguretat alimentària, compatibles amb la sostenibilitat mediambiental.
  • Participant en la denúncia de mecanismes que provoquen o mantenen la fam al món.